سرفصل دروس
كاربران محترم دقت نماييد در صورت نبودن سرفصل رشته موردنظر مي توانيد سرفصل را از سايت سرفصل دروس سازمان با آدرس https://sep.iau.ir دانلود نماييد.
مقطع دكتري
كد رشته رشته تحصيلي سرفصل دروس معرفي رشته
دكتري مهندسي برق PDF
دكتري مهندسي برق-بازنگري شده(ورودي 94 به بعد) PDF
دكتري عمران-مهندسي مديريت ساخت(ورودي 93) PDF
دكتري عمران-مهندسي مديريت ساخت(ورودي 94) PDF
دكتري كامپيوتر-ورودي 92 PDF
دكتري كامپيوتر-سيستم هاي نرم افزاري PDF
دكتري كامپيوتر-نرم افزار-بازنگري شده(از ورودي 95) PDF
دكتري بيوشيمي PDF
دكتري بيوشيمي-ورودي 96 PDF
دكتري شيمي-شيمي آلي و گرايشهاي ديگر PDF
دكتري صنايع غذايي با چهارگرايش(صنايع غذايي-شيمي مواد غذايي-فناوري مواد غذايي-زيست فناوري مواد غذايي) PDF
دكتري علوم و صنايع غذايي-رشته محوري-تكنولوژي و ميكروبيولوژي مواد غذايي(تا ورودي 95) PDF
دكتري مهندسي شيمي PDF
دكتري مهندسي شيمي(ورودي 96) PDF
دكتري حقوق خصوصي PDF
دكتري آموزش زبان انگليسي-ورودي 95 PDF
دكتري حسابداري(تا ورودي 94) PDF
دكتري حسابداري(ورودي 95) PDF
دكتري روانشناسي باليني PDF
دكتري روانشناسي-ورودي 96 PDF
دكتري روانشناسي عمومي(تا ورودي 95) PDF
دكتري علوم سياسي PDF
دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي-فيزيولوژي ورزشي(تا ورودي 95) PDF
دكتري فيزيولوژي ورزشي-قلب و عروق و تنفس(از ورودي 95) PDF
دكتري مديريت آموزشي PDF
مقطع كارشناسي ارشد
كد رشته رشته تحصيلي سرفصل دروس معرفي رشته
ارشد مهندسي برق-الكترونيك PDF
ارشد مهندسي برق - قدرت PDF
ارشد مهندسي برق - قدرت(قديمي) PDF
ارشد مهندسي برق(بازنگري شده-ورودي 94 به بعد) PDF
ارشد مهندسي عمران(از ورودي 93) PDF
ارشد مهندسي سازه PDF
ارشد مهندسي كامپيوتر PDF
ارشد مهندسي كامپيوتر(از ورودي 95) PDF
ارشد مهندسي مكانيك-تبديل انرژي PDF
ارشد مهندسي مكانيك(از ورودي 95) PDF
ارشد مهندسي خوردگي و حفاظت مواد PDF
ارشد مهندسي شيمي(از ورودي96) PDF
ارشد مهندسي معماري PDF
ارشد علوم گياهي در سه گرايش :
فيزيولوژي-سيستماتيك و بوم شناسي-زيست شناسي سلولي و مولكولي
PDF
ارشد زيست شناسي با هفت گرايش:
علوم گياهي ،علوم جانوري،علوم سلولي و ملكولي،ميكروبيولوژي،بيوشيمي،بيوفيزيك و ژنتيك
PDF
ارشد زيست شناسي با هفت رشته:
علوم گياهي(باسه گرايش)،علوم جانوري(باسه گرايش)،علوم سلولي و ملكولي،ميكروبيولوژي
بيوشيمي(بادو گرايش)،بيوفيزيك،ژنتيك
PDF
ارشد زيست شناسي سلولي و ملكولي(از ورودي 96) PDF
ارشد ژنتيك (از ورودي 95) PDF
ارشد آموزش رياضي PDF
ارشد شيمي PDF
ارشد بيوشيمي (از ورودي 95) PDF
ارشد رياضي در سه گرايش : آناليز، جبر،هندسه توپولوژي PDF
ارشد صنايع غذايي با چهار گرايش :
صنايع غذايي،علوم مواد غذايي،فناوري مواد غذايي،زيست فناوري مواد غذايي
PDF
ارشد كشاورزي-زراعت PDF
ارشد مهندسي زراعت PDF
ارشد ميكروبيولوژي (از ورودي 95) PDF
ارشد الهيات و معارف اسلامي در 5 رشته:
علوم قرآن و حديث،فقه و مباني حقوق اسلامي،فلسفه و حكمت اسلامي،
اديان و عرفان،تاريخ و تمدن ملل اسلامي
PDF
ارشد آموزش زبان انگليسي(از ورودي 96) PDF
ارشد آموزش زبان انگليسي(تا ورودي 95) PDF
ارشد حسابداري( ورودي 95) PDF
ارشد حسابداري(تا ورودي 94) PDF
ارشد حسابرسي (از ورودي 95) PDF
ارشد حسابرسي ( تا ورودي 94) PDF
ارشد حقوق جزا و جرم شناسي PDF
ارشد حقوق خصوصي PDF
ارشد راهنمايي و مشاوره PDF
ارشد روانشناسي باليني-دانشگاه آزاد اسلامي PDF
ارشد روانشناسي باليني-وزارت علوم PDF
ارشد روانشناسي عمومي-دانشگاه آزاد اسلامي PDF
ارشد روانشناسي عمومي-وزارت علوم PDF
ارشد زبان و ادبيات فارسي-دانشگاه آزاد اسلامي PDF
ارشد زبان و ادبيات فارسي-وزارت علوم PDF
ارشد زبان و ادبيات انگليسي-دانشگاه آزاد اسلامي PDF
ارشد زبان و ادبيات انگليسي-وزارت علوم PDF
ارشد عرفان اسلامي-دانشگاه آزاد اسلامي PDF
ارشد عرفان اسلامي-وزارت علوم(از ورودي 84) PDF
ارشد علوم سياسي PDF
ارشد مديريت دولتي PDF
ارشد مديريت دولتي با 7 گرايش(از ورودي 95) :
توسعه منابع انساني،طراحي سازمان دولتي،بودجه و ماليه عمومي،خط مشي گذاري عمومي،
مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي،مديريت تحول،مديريت رفتار سازماني
PDF
ارشد مديريت اجرايي PDF
ارشد مديريت آموزشي PDF
مديريت بازرگاني گرايش داخلي-ورودي 95 به بعد PDF
مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني-ورودي 95 به بعد PDF
مديريت بازرگاني گرايش استراتژيك-ورودي 95 به بعد PDF
مديريت بازرگاني گرايش بين الملل-ورودي 95 به بعد PDF
مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيك-ورودي 95 به بعد PDF
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي-ورودي 95 به بعد PDF
مديريت بازرگاني گرايش بودجه و ماليه عمومي-ورودي 95 به بعد PDF
كسب و كار گرايش بازاريابي -ورودي 96 به بعد PDF
ارشد مديريت بازرگاني PDF
ارشد مديريت مالي PDF
ارشد مديريت كسب و كار(از ورودي 96) PDF
مقطع كارشناسي پيوسته
كد رشته رشته تحصيلي سرفصل دروس معرفي رشته
فناوري اطلاعات PDF
مهندسي كامپيوتر PDF
مهندسي كامپيوتر از سال 93 PDF
مهندسي عمران PDF
مهندسي عمران 88 PDF
مهندسي عمران از سال 88 PDF
مهندسي معماري PDF
مهندسي معماري از سال 97 PDF
مهندسي مكانيك PDF
مهندسي مكانيك وزارت علوم PDF
مهندسي مواد و متالورژي PDF
مهندسي مواد از سال 95 PDF
اقتصاد كشاورزي PDF
آمار از سايت وزارت علوم PDF
آمار از سايت دانشگاه آزاد PDF
بيوتكنولوژي PDF
پرستاري PDF
پرستاري از سال 93 PDF
رياضي PDF
رياضيات و كاربردها و علوم كامپيوتر از سال 90 PDF
زيست شناسي سلول و مولكولي از سال 97 PDF
زيست شناسي گياهي از سال 96 PDF
زيست شناسي گياهي از سايت وزارت علوم PDF
زيست فناوري از سايت وزارت علوم PDF
زيست فناوري از سايت دانشگاه آزاد PDF
شيمي PDF
شيمي نسخه بازنگري شده 17/3/94 PDF
شيمي كاربردي از سال 96 PDF
علوم كامپيوتر و رياضيات و كاربردها سايت وزارت علوم PDF
علوم و مهندسي صنايع غذايي از سال 93 PDF
علوم و مهندسي صنايع غذايي از سال 94 PDF
كشاورزي-زراعت PDF
كشاورزي-علوم صنايع غذايي تا سال 92 PDF
مامايي از سال 92 PDF
مهندسي مواد و صنايع غذايي PDF
مهندسي توليد و ژنتيك گياهي از وزارت علوم PDF
مهندسي توليد وژنتيك گياهي از سال 96 PDF
اديان و عرفان PDF
اقتصاد PDF
آموزش زبان انگليسي PDF
حسابداري PDF
حسابداري از سال 96 PDF
حقوق PDF
حقوق از سال 96 PDF
روانشناسي از وزارت علوم PDF
روانشناسي از سال 96 PDF
زبان و ادبيات فارسي PDF
گردشگري PDF
مديريت جهانگردي PDF
مديريت بازرگاني PDF
مديريت بازرگاني از سال 95 PDF
مديريت بيمه PDF
مديريت بيمه از سايت وزرات علوم PDF
مقطع كارشناسي ناپيوسته
كد رشته رشته تحصيلي سرفصل دروس معرفي رشته
معماري PDF
عمران -عمران PDF
مهندسي اجرايي عمران PDF
تكنولوژي نقشه كشي و طراحي صنعتي PDF
مهندسي تكنولوژي متالورژي ذوب فلزات PDF
مهندسي فناوري طراحي و نقشه كشي صنعتي PDF
مهندسي فناوري متالورژي-ذوب فلزات PDF
كامپيوتر - نرم افزار PDF
مهندسي فناوري مكانيك-ماشين ابزار PDF
آموزش رياضي PDF
علوم تجربي PDF
مهندسي توليدات گياهي PDF
مهندسي كشاورزي علوم وصنايع غذايي PDF
مهندسي كشاورزي-علوم وصنايع غذايي بازنگري 94 PDF
آموزش پرورش ابتدايي PDF
آموزش ديني عربي PDF
آموزش زبان انگليسي PDF
تربيت بدني PDF
مديريت بازرگاني PDF
علمي كاربردي حسابداري PDF
مقطع كارداني
كد رشته رشته تحصيلي سرفصل دروس معرفي رشته
كارداني عمران - كارهاي عمومي ساختمان PDF
كارداني معماري PDF
كارداني كامپيوتر-نرم افزار PDF
كارداني نقشه كشي صنعتي PDF
كارداني آموزش ابتدايي PDF
كارداني آموزش زبان انگليسي-دانشگاه آزاد اسلامي PDF
كارداني آموزش زبان انگليسي-وزارت علوم PDF
كارداني آموزش و پرورش ابتدايي PDF
كارداني كارداني تربيت بدني-مربيگري PDF
كارداني حسابداري PDF
كارداني مديريت بازرگاني PDF
كارداني مديريت بازرگاني-بازنگري شده PDF
مقطع كارداني-پيوسته
كد رشته رشته تحصيلي سرفصل دروس معرفي رشته
كارداني پيوسته تربيت بدني PDF
علمي كاربردي حسابداري PDF
كارداني نقشه كشي عمومي PDF
كارداني نقشه كشي معماري PDF
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/06
تعداد بازدید:
23457
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوی،  نیشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
 کدپستی  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal