پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 23 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
تيتر سوال
هزينه هاي انصراف از تحصيل چقدر مي باشد؟ هزينه هاي انصراف از تحصيل چقدر مي باشد؟
جواب : در صورت انصراف از تحصيل نصف مبلغ شهريه ثابت سنوات باقي مانده برابرشهريه ثابت از دانشجو هزينه انصراف اخذ خواهد شد.
هزينه سرويس كه در كارنامه مشاهده مي شود چيست ؟ هزينه سرويس كه در كارنامه مشاهده مي شود چيست ؟
جواب : با توجه به قرارداد منعقده بين دانشگاه آزاد نيشابور وسازمان اتوبوسراني در هر ترم برابر مبلغ قرارداد نسبت به تعداد دانشجويان فعال مبلغ فوق از دانشجويان اخذ خواهد شد .
مبلغ شهريه ثابت كه به عنوان بدهكاري شهريه ثابت سال 1397 ترم اول در كارنامه مالي مشاهده مي شود چيست ؟ مبلغ شهريه ثابت كه به عنوان بدهكاري شهريه ثابت سال 1397 ترم اول در كارنامه مالي مشاهده مي شود چيست ؟
جواب : در سيستم شهريه دانشگاه آزاد نيشابور مبلغي كه بايستي دانشجوبابت شهريه ثابت ترم دوم 1397 پرداخت نماييد تا بتواند انتخاب واحد اوليه را در ترم دوم 98-97(بهمن ماه 97) انجام دهد را گويند.
مبلغ بيمه درج شده بابت چيست ؟ مبلغ بيمه درج شده بابت چيست ؟
جواب : در بهمن ماه هر سال (شروع سال تحصيلي ) مبلغي بابت بيمه حوادث از دانشجويان اخذ شده كه در مقابل در صورت بروز حادثه براي دانشجويان بخشي از هزينه هاي تحميل شده به دانشجويان از طريق مراجعه به مديريت امور اداري واحد و تكميل فرمهاي مربوطه قابل دريافت مي باشد .
در صورتي كه دانشجو فقط تمديد پايان نامه داشته باشد شهريه ثابت چه مبلغي اخذ خواهد شد ؟ در صورتي كه دانشجو فقط تمديد پايان نامه داشته باشد شهريه ثابت چه مبلغي اخذ خواهد شد ؟
جواب : اگردانشجو فقط تمديد پايان نامه داشته باشد شهريه ثابت نصف خواهد بود.
در صورت يك ترم يا بيشتر ؛ ميهمان شدن در واحد ديگر؛شهريه ها چگونه خواهد بود ؟ در صورت يك ترم يا بيشتر ؛ ميهمان شدن در واحد ديگر؛شهريه ها چگونه خواهد بود ؟
جواب : در صورت ميهمان شدن بصورت يك ترم يا بيشتر در واحد ديگر دانشگاه آزاد اسلامي ؛شهريه هاي ثابت ومتغير در همان واحد مقصد (واحد ميهمان شده )دريافت خواهد شد.
دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد (آزادگان ،خانواده شاهد وجانبازان ) جهت بهره مندي از تخفيف شهريه چه بايد انجام دهند ؟ دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد (آزادگان ،خانواده شاهد وجانبازان ) جهت بهره مندي از تخفيف شهريه چه بايد انجام دهند ؟
جواب : اين دانشجويان بايستي با اخذ نامه از بنياد شهيد شهرستان محل تحصيل خود (در دانشگاه آزاد نيشابور بايستي نامه از بنياد شهيد نيشابور اخذ نمايند ) وسپس مراجعه به آموزش دانشگاه ودرج نامه در سيستم رايانه اي وسپس پرونده تحصيلي ،بصورت خودكار از تخفيف شهريه بهره مند شده و نيازي به مراجعه به امور مالي تا پايان سنوات تاييد شده از طرف بنياد شهيد ،به امور مالي جهت دريافت تاييده مالي (تيك مالي انتخاب واحد اوليه وحذف واضافه نيست).
تيك مالي (تاييد مالي ) حذف واضافه چيست ؟ تيك مالي (تاييد مالي ) حذف واضافه چيست ؟
جواب : در هر ترم بعد از تسويه حساب دروس انتخاب واحد اوليه ، دانشجويان مي توانند در تاريخ اعلام شده از طرف اداره آموزش وارد مرحله حذف واضافه شوند و يك يا دو درس را حذف يا اضافه نمايند كه در اين خصوص بعد از حذف واضافه دانشجويان بايستي نسبت به دروس انتخابي در حذ ف واضافه تسويه حساب مالي نمايند .يا تاييد مالي حذ ف واضافه را انجام دهند كه اين امر در سيستم شهريه بعد از تسويه حساب مالي ،بصورت خودكار انجام شده كه تيك مالي حذف واضافه گويند.
تيك مالي (تاييد مالي ) انتخاب واحد چيست ؟ تيك مالي (تاييد مالي ) انتخاب واحد چيست ؟
جواب : در هر ترم بعد از انتخاب واحد اوليه دانشجوياني كه شهريه دروس انتخابي را (شهريه ثابت + شهريه متغير )را پرداخت مي نمايند بصورت خودكار توسط سيستم شهريه از نظر مالي تاييد مي گردد .كه به اين فرايند ، تاييد مالي (تيك مالي )اوليه گويند .لازم به ذكر است كه تمامي دانشجويان بعد از انتخاب واحد اوليه بايستي تسويه حساب مالي نموده تا قادر باشند كه وارد مرحله حذف واضافه بشوند . در غير اين صورت امكان حذف و اضافه را نخواهند داشت.
بهترين راه و طريقه پرداخت شهريه ترمي؛وهزينه هاي خوابگاه؛ اعتبار سلف ؛پرداخت اقساط كليه وامهاي دريافتي چيست ؟ بهترين راه و طريقه پرداخت شهريه ترمي؛وهزينه هاي خوابگاه؛ اعتبار سلف ؛پرداخت اقساط كليه وامهاي دريافتي چيست ؟
جواب : بهترين وراحت ترين راه و طريقه پرداخت شهريه ها ي ترمي و مبالغ مربوط به حذف واضافه ؛ونيز مبالغ مربوط به هزينه هاي خوابگاه ؛ اعتبار سلف سرويس ؛پرداخت اقساط وامهاي دريافتي پرداخت اينتر نتي اين مبالغ از طريق وارد شدن به سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور و بعد از ان از طريق پورتال دانشجويي با وارد كردن كد كاربري ورمز عبور وجه يا مبلغ مورد نظر را با كارتهاي بانكي عضو شتاب پرداخت كرد.
با توجه به اينكه رقم عنوان بدهكاري شهريه ثابت سال 1397 ترم اول در كارنامه مالي مشاهده مي شود واز طرفي در كارنامه مالي شهريه ثابت ومتغير وجود دارد .چرا شهريه ثابت مضاعف حساب شده است . (چرا دوتا شهريه ثابت محاسبه شده است)؟ با توجه به اينكه رقم عنوان بدهكاري شهريه ثابت سال 1397 ترم اول در كارنامه مالي مشاهده مي شود واز طرفي در كارنامه مالي شهريه ثابت ومتغير وجود دارد .چرا شهريه ثابت مضاعف حساب شده است . (چرا دوتا شهريه ثابت محاسبه شده است)؟
جواب : مبلغي كه بعنوان بدهكاري شهريه ثابت سال 1397 ترم دوم در كارنامه مالي مشاهده مي شود ، بعد از انتخاب واحد اوليه دانشجويان حذ ف خواهد شد يا (قبل از زمان برگزاري حذف واضافه دانشجويان از كارنامه حذف خواهد شد ). پس شهريه ثابت دوبار محاسبه نخواهد شد.
اگر دانشجويان كارشناسي ارشدفقط پايان نامه داشته باشند آيا شهريه ثابت كامل خواهد بود يا نصف خواهد شد ؟ اگر دانشجويان كارشناسي ارشدفقط پايان نامه داشته باشند آيا شهريه ثابت كامل خواهد بود يا نصف خواهد شد ؟
جواب : در صورتي كه فقط پايان نامه باشد شهريه ثابت نصف اخذ خواهد شد . (البته در صورتي كه شهريه ثابت كامل واريز شده باشد .بعد از حذف واضافه شهريه دانشجو نصف مي شود )
اگر پرداخت از طريق ساتنا ؛تلفن بانك يا پرداخت از طريق مختلف ديگر به حساب دانشگاه آزاد نيشابور انجام شود.آيا به حساب دانشجو منظور خواهد شد ؟ اگر پرداخت از طريق ساتنا ؛تلفن بانك يا پرداخت از طريق مختلف ديگر به حساب دانشگاه آزاد نيشابور انجام شود.آيا به حساب دانشجو منظور خواهد شد ؟
جواب : خير به حساب دانشجو منظور نخواهد شد.
اخذ شهريه دانشجويان معرفي به واحد ديگر در زماني كه دانشجويان كارداني وكارشناسي بر اساس ماده55 ودر مقطع كارشناسي ارشد براساس ماده 24تعدادي از دروس خود را در واحد ديگر دانشگاهي مي گذرانند به چه شكل مي باشد ؟ اخذ شهريه دانشجويان معرفي به واحد ديگر در زماني كه دانشجويان كارداني وكارشناسي بر اساس ماده55 ودر مقطع كارشناسي ارشد براساس ماده 24تعدادي از دروس خود را در واحد ديگر دانشگاهي مي گذرانند به چه شكل مي باشد ؟
جواب : شهريه ثابت در واحد مبدا و شهريه متغيير در واحد مقصد دريافت مي گردد (شهريه متغير بر اساس دروس انتخابي در هر واحد اخذ خواهد شد ).
آيا شهريه ثابت در ترم اول 98-97 (ترم مهر ماه 97) افزايش داشته است يا خير ؟ آيا شهريه ثابت در ترم اول 98-97 (ترم مهر ماه 97) افزايش داشته است يا خير ؟
جواب : خير ؛ افزايش شهريه نداشته ايم.
آيا امكان مشاهد ميزان تخفيفات شهريه هر ترم وجود دارد؟ آيا امكان مشاهد ميزان تخفيفات شهريه هر ترم وجود دارد؟
جواب : بله با باز كردن كارنامه مالي ترم در صورتي كه به دانشجو تخفيف تعلق گرفته باشد. بامشاهده كارنامه مالي ترم آخر مبلغ تخفيف مشخص و درج شده است.
آياشهريه ثابت دانشجويان ارشد ودكترا افزايش داشته است ؟ آياشهريه ثابت دانشجويان ارشد ودكترا افزايش داشته است ؟
جواب : خير :دانشجويان ارشد ودكتري افزايش در شهريه نداشته اند.
شهريه دانشجويان ارشد ودكترا چند درصد افزايش داشته است ؟ شهريه دانشجويان ارشد ودكترا چند درصد افزايش داشته است ؟
جواب :دانشجويان ارشد ودكتري 10%افزايش در شهريه متغير داشته اند.
دانشجويان تحت پوشش بهزيستي جهت بهره مندي از تخفيف شهريه چه بايد انجام دهند ؟ دانشجويان تحت پوشش بهزيستي جهت بهره مندي از تخفيف شهريه چه بايد انجام دهند ؟
جواب : با مراجعه به بهزيستي محل تحصيل و اخذ نامه از آن سازمان و تحويل به آموزش دانشگاه ثبت در سيستم آموزشي مي توانند از تخفيف كامل شهريه استفاده نمايند.
جهت اطلاع از ميزان بدهي ترم قبلي و نيزبدهي ترم جاري و يا شهريه دروس انتخابي چه بايد كرد ؟ جهت اطلاع از ميزان بدهي ترم قبلي و نيزبدهي ترم جاري و يا شهريه دروس انتخابي چه بايد كرد ؟
جواب: جهت اطلاع از بدهي از ترم قبل و نيز بدهي ترم جاري بايستي ازطريق پورتال دانشجويان واردسايت دانشگاه آزاد نيشابور شده وسپس عمليات شهريه را كليك كرده وبعد از آن از منوي ( كارنامه مالي ترم آخر ) وباز كردن آن وضعيت شهريه ترم جاري و بدهي قبلي و شهريه دروس انتخابي را مشاهده كرد.
پرداخت وام ميان مدت شهريه به چه شكلي انجام مي شود ؟ پرداخت وام ميان مدت شهريه به چه شكلي انجام مي شود ؟
جواب : : با تكميل فرم وام ميان مدتبه صندوق رفاه دانشجويي بخشي از شهريه را صندوق رفاه وام داده ؛كه اين مبلغ طي12 قسط متوالي به صندوق پرداخت خواهد شد.
توجه :جهت وام ميان مدت نياز به ضامن كارمند رسمي دولتي به همراه چك كارمندي ايشان وامضا حضوري ايشان در محل صندوق رفاه مي باشد.
پرداخت وام كوتاه مدت شهريه به چه شكلي انجام مي شود ؟ پرداخت وام كوتاه مدت شهريه به چه شكلي انجام مي شود ؟
جواب : با تحويل يك برگ چك (بانكهاي عضو شتاب) به صندوق رفاه دانشجويي بخشي از شهريه را صندوق رفاه وام داده ؛كه اين مبلغ طي 4 قسط متوالي به صندوق پرداخت خواهد شد.
آيا شهريه هاي متغير قابل تقسيط (قسطي شدن )مي باشد ؟ آيا شهريه هاي متغير قابل تقسيط (قسطي شدن )مي باشد ؟
جواب : بله با تحويل چك بانكهاي معتبر به حسابداري يا مراجعه به صندوق رفاه دانشجويي اين امر امكان پذير مي باشد (در ضمن حسابداري شهريه از قبول چكهاي مخدوش وخط خورده ويا قديمي وپشت نويسي شده معذور مي باشد)
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوی،  نیشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
 کدپستی  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal